Mae Côr Meibion Taf yn ymarfer

bob nos Sul am 7:30yh

OND YM MIS MEDI 2023 CYNHELIR EIN HYMARFERION AR NOS FAWRTH

YNG NGHLWB RYGBI LLANDAF,

RHODFA’R GORLLEWIN

Rydym wedi ymgartrefu bellach yng Nghlwb Rygbi Llandaf ar Rodfa’r Gorllewin. Yn arferol rydym yn cwrdd am 7:30 bob nos Sul. Mae’r ymarfer yn gorffen am 9:00 ond mae’r cymdeithasu yn parhau mewn awyrgylch cartrefol braf wedi hynny!

CALENDR 2023/2024

Rydym wastad yn brysur yn ystod gemau rygbi rhyngwladol yr hydref a thymor y ‘Chwe Gwlad’. Yn amlach na pheidio rydym yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol bob mis Awst. Mae croeso i aelodau hen a newydd ymuno â ni yn ein hymarferion pan gawn gyfle i atgoffa’n hunain o’r hen ffefrynnau a chael blas ar ddysgu darnau newydd.

Cysylltwch â Rhodri Jones 07770 559961 (Cadeirydd) neu Colin Williams 07768 900738 (Ysgrifennydd)

Côr Meibion Taf yn recordio ein hail CD

Mae’r côr newydd dreulio penwythnos yn recordio CD newydd. Caiff y CD ei rhyddhau mewn pryd ar gyfer y Nadolig a chynhelir cyngerdd arbennig i’w lansio yn Eglwys St John’s, Treganna, nos Iau, 7 Rhagfyr 2023. Gwesteion y côr y noson honno fydd disgyblion Ysgol Bro Morgannwg, Y Barri.

Bydd y CD yn cynnwys amrywiaeth o ganeuon sydd yn cynrychioli repertoire eang y côr: o Deryn y Bwn o’r Banna i Pan Fo’r Nos yn Hir, o Seren Nadolig i You’ll Never Walk Alone, ac o Myfanwy i An American Trilogy, heb anghofio perfformiad tair-ieithog o O Tannenbaum!

Repertoire 2023/24 (detholiad)

Côr Meibion Taf yn fuddugol yn Eisteddfod Llandudoch

Nos Sadwrn 20 Mai 2023

Mae’r côr yn mwynhau teithio i ogledd Sir Benfro ac roeddem wrth ein bodd i gipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y corau ar ein hail ymweliad â Llan’doch. Canu, chips a chwrw …

Côr Meibion Taf yn dathlu Gŵyl Ddewi

yn Senedd Cymru

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen am gyfraniad CMT i’r Derbyniad Rhyngwladol hwn ar wefan Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

Darllenwch am hanes y daith i Ynys Bute a Chaeredin

Chwefror 2023

‘The feedback from Friday night’s concert is totally overwhelming on the island … on leaving for the mainland yesterday it was all about Friday night at Mount Stuart!’ (Jim Bicker, Mount Stuart House)

‘Easily one of the best social events we have ever hosted at the clubhouse. You and all the members of the choir are an absolute credit to Wales and we would be honoured to host you again in two years’ time.’

(Bill McNie, Llywydd Clwb Rygbi Stewart’s Melville)

Croesawu tîm Cymru i Stadiwm y Principality yn yr hydref

Perfformiadau diweddara:

Dathlu’r Nadolig yn y Vicky Park

Seiniau swynol Nadolig – yn y Vic

Rydd falm i bandemig;

Hudol noson nodedig

Wrth grwydro bro dod i’r brig.

Colin Williams

Côr Meibion Taf yng nghwmni Côr y Brythoniaid a Merched Plastaf

Dyma’r gyngerdd gynhaliwyd (o’r diwedd) ddwy flynedd a hanner wedi’r dyddiad gwreiddiol ym mis Mawrth 2020. Dilynwch y ddolen hon i weld rhagor o berfformiadau a lluniau o’r noson gofiadwy hon.

John Eifion, Côr Y Brythoniaid a Steffan Jones, Côr Meibion Taf

CMT yn denu sylw’r papurau bro

Y Dinesydd (Rhagfyr 2022)

Yr Wylan (Rhagfyr 2022)

Tafod Elái (Mawrth 2023)

Eisteddfod Ceredigion, Tregaron, Awst 2022

Geraint Thomas (G) yn dymuno’n dda i CMT!

Dim safle ar y podiwm ond y côr wedi elwa’n fawr ar y gwaith paratoi caled ac yn ymfalchïo yn ein perfformiadau hyderus ar lwyfan y Genedlaethol. Ymlaen i Lyn ac Eifionydd yn 2023!

Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Mehefin 2022

MAE CÔR MEIBION TAF YN UNIAETHU Â PHOBL WCRÁIN

‘GWYN EU BYD Y TANGNEFEDDWYR’

Y DARLUN

Adnabod ein haelodau

Dewch i adnabod rhai o aelodau’r côr yn well trwy gyfrwng cyfres o gwestiynau amrywiol.

Cofio Gary Sam

Rhodri Jones

Gethin Williams

Gareth Humphreys

Ade Jackson

Gwyn Roberts

Gareth Davies

Ed Williams

Byron Edwards

Edryd Lloyd

Aled Rees

Gwyn Hughes-Jones

Richard Jones

John ‘Llanboidy’ Phillips

Goronwy ‘Gogs’ Jones

Dai Boobier

Huw Herbert

Elgan ‘Elgano’ Davies

Cymdeithas Golff CMT

Mae nifer o golffwyr brwd (gan gynnwys rhai sy’n dalentog) yn aelodau o’r côr. Dyma lun o’r criw ddaeth at ei gilydd i chwarae cwrs Parc Cottrell ar 18 Ebrill 2023. Diwrnod Golff Ben ‘Mwni’ Davies – tenor a golffiwr!

Llawer o hwyl ar ddiwrnod bendigedig: Ieuan ‘Piano’ Jones yn fuddugol, Huw Llywelyn Davies yn ail ac Eric Dafydd yn drydydd.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer hanes y golff ar Ynys Bute ym mis Chwefror.