MAE CÔR MEIBION TAF WEDI AILDDECHRAU YMARFER:

O NOS SUL, 17 HYDREF (7:30yh) YMLAEN CYNHELIR YR YMARFERION

YNG NGHLWB RYGBI LLANDAF (RHODFA’R GORLLEWIN)

LLwyddodd y côr i gynnal ymarferion wyneb yn wyneb yn ystod y misoedd diwethaf a dod yn drydydd yn yr Eisteddfod Amgen eleni. Rydym yn ddiolchgar iawn i swyddogion Clwb Rygbi Pentyrch am adael i ni ddefnyddio eu hadnoddau yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys eu ‘pergola’ newydd sbon.

Mae croeso i aelodau hen a newydd ymuno â ni yn ein hymarferion yn y dyfodol pan gawn gyfle i atgoffa’n hunain o’r hen ffefrynnau a chael blas ar ddarnau newydd. Y dasg gyntaf fydd paratoi ar gyfer priodas ein harweinydd, Seffan Jones, ddechrau Hydref.

Cysylltwch â Rhodri Jones 07770 559961 (Cadeirydd) neu Colin Williams 07768 900738 (Ysgrifennydd)

Y TANGNEFEDDWYR

80 mlynedd union ers i Abertawe ddioddef ymgyrch fomio’r Almaenwyr (19 – 21 Chwefror 1941), aeth Côr Meibion Taf ati i goffâu’r gyflafan drwy recordio fideo Y Tangnefeddwyr. Hwn yw’r pedwerydd tro i ni ddod at ein gilydd i recordio’n rhithiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Abertawe’n fflam

Atgofion Gloria, Penllergaer

Bom Tyr Mynydd

Y DARLUN

Adnabod ein haelodau

Er bod y côr wedi parhau i gyfarfod yn rhithiol dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r bois wedi gweld eisiau’r ymarferion wythnosol. Hwn yw’r cyfle i sgwrsio a chymdeithasu yn ogystal ag ymarfer y repertoire wrth gwrs. Fe benderfynon ni fynd ati felly i geisio dod i adnabod ein gilydd hyd yn oed yn well nag oedden ni eisoes a hynny trwy holi ac ateb cyfres o gwestiynau difyr ac ysgafn.

Rhodri Jones

Gary Samuel

Gethin Williams

Gareth Humphreys

Ade Jackson

Gwyn Roberts

Gareth Davies

Ed Williams

Byron Edwards

Edryd Lloyd

Aled Rees