Geraint Thomas yn dymuno pob lwc i Gôr Meibion Taf

MAE CÔR MEIBION TAF YN UNIAETHU Â PHOBL WCRÁIN

‘GWYN EU BYD Y TANGNEFEDDWYR’

CYNHELIR EIN HYMARFERION BOB NOS SUL AM 7:30yh

YNG NGHLWB RYGBI LLANDAF (RHODFA’R GORLLEWIN)

Rydym wedi ymgartrefu bellach yng Nghlwb Rygbi Llandaf ar Rodfa’r Gorllewin. Rydym yn cwrdd am 7:30 bob nos Sul. Mae’r ymarfer yn gorffen am 9:00 ond mae’r cymdeithasu yn parhau mewn awyrgylch cartrefol braf wedi hynny!

Mae CALENDR 2022 yn llenwi’n gyflym. Rydym wastad yn brysur yn ystod y ‘Chwe Gwlad’ ac fe ddaw’r haf a ‘Steddfod Tregaron cyn i ni sylweddoli. Mae croeso i aelodau hen a newydd ymuno â ni yn ein hymarferion pan gawn gyfle i atgoffa’n hunain o’r hen ffefrynnau a chael blas ar ddysgu darnau newydd.

Cysylltwch â Rhodri Jones 07770 559961 (Cadeirydd) neu Colin Williams 07768 900738 (Ysgrifennydd)

Perfformiadau diweddara:

Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Mehefin 2022

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Mai 2022

Gwesty Marriott 11 Mawrth 2022 Cymru v Ffrainc

Noson hwyliog yn diddanu rhai o gefnogwyr Ffrainc cyn y gêm

Y DARLUN

Adnabod ein haelodau

Er bod y côr wedi parhau i gyfarfod yn rhithiol dros y ddwy flynedd ddiwethaf, fe welodd y bois eisiau’r ymarferion wythnosol. Hwn yw’r cyfle i sgwrsio a chymdeithasu yn ogystal ag ymarfer y repertoire wrth gwrs. Fe benderfynon ni fynd ati felly, yn ystod y cyfnod ‘cofid’ i geisio dod i adnabod ein gilydd hyd yn oed yn well nag oedden ni eisoes a hynny trwy holi ac ateb cyfres o gwestiynau amrywiol.

Rhodri Jones

Gary Samuel

Gethin Williams

Gareth Humphreys

Ade Jackson

Gwyn Roberts

Gareth Davies

Ed Williams

Byron Edwards

Edryd Lloyd

Aled Rees

Gwyn Hughes-Jones

Richard Jones

John ‘Llanboidy’ Phillips

Goronwy ‘Gogs’ Jones