MAE CÔR MEIBION TAF YN DATHLU’R UGAIN!

2004-2024

Dal ein gafael ar dlws Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

Nos Sadwrn 18 Mai 2024

Mae aelodau Côr Meibion Taf yn mwynhau teithio i ogledd Sir Benfro ac roeddem wrth ein bodd i gipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y corau a dal ein gafael ar y tlws hardd ar ein trydydd ymweliad â Llandoch eleni.

Gwrando ar Gôr Meibion Taf

Rydym wedi rhyddhau dwy gryno-ddisg yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Dilynwch y ddolen hon i wrando ar Gwinllan a Roddwyd a Gwahoddiad ynghyd â pherfformiadau eraill.

Mae Côr Meibion Taf yn ymarfer

bob nos Sul am 7:30yh

YNG NGHLWB RYGBI LLANDAF

RHODFA’R GORLLEWIN

Rydym wedi ymgartrefu bellach yng Nghlwb Rygbi Llandaf ar Rodfa’r Gorllewin. Yn arferol rydym yn cwrdd am 7:30 bob nos Sul. Mae’r ymarfer yn gorffen am 9:00 ond mae’r cymdeithasu yn parhau mewn awyrgylch cartrefol braf wedi hynny!

CALENDR 2023/2024

Rydym wastad yn brysur yn ystod gemau rygbi rhyngwladol yr hydref a thymor y ‘Chwe Gwlad’. Yn amlach na pheidio rydym yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol bob mis Awst. Mae croeso i aelodau hen a newydd ymuno â ni yn ein hymarferion pan gawn gyfle i atgoffa’n hunain o’r hen ffefrynnau a chael blas ar ddysgu darnau newydd.

Gwyliwch ein sianel Youtube a dilynwch ni ar Facebook a X (Twitter)

Cysylltwch â Rhodri Jones 07770 559961 (Cadeirydd) neu Colin Williams 07768 900738 (Ysgrifennydd)

Repertoire 2023/24 (detholiad)

Croesawu tîm Cymru i Stadiwm y Principality

Perfformiadau diweddar:

Eglwys St David’s, Caerau Trelai, Caerdydd

28 Mehefin 2024

Noson i godi arian i goffrau’r eglwys hyfryd hon yng ngorllewin Caerdydd. Ein braint oedd rhannu’r llwyfan gyda thri o ddisgyblion dawnus Ysgol Plasmawr.

Rydym newydd gymryd rhan yng

Ngŵyl Corau Meibion Ryngwladol Cernyw

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen hanes y daith a’r pedwar perfformiad

Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd

26 Ionawr 2024

Dechrau’r flwyddyn newydd trwy gystadlu yn Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd yn Ysgol Glantaf. Saith côr ar y llwyfan ac CMT yn hawlio’r ail wobr. Mae 2024 yn addo bod yn flwyddyn brysur a llwyddiannus gobeithio!

Rhai o uchafbwyntiau 2023:

Lansio CD newydd a dathlu’r Nadolig

Mae cyngerdd Nadolig Côr Meibion Taf wastad yn achlysur i’w fwynhau ond roedd arwyddocâd arbennig i’r cyngerdd eleni wrth i’r côr lansio albwm newydd, Gwahoddiad, ar 7 Rhagfyr. Cynhaliwyd y cyngerdd yn Eglwys St John’s, Treganna gyda chôr Ysgol Treganna a’r mezzo-soprano ifanc o Benarth, Llinos Haf Jones yn westeion arbennig. Dilynwch y ddolen hon i ddarllen am hanes y noson gofiadwy hon.

Dathlu’r Nadolig gyda’n noson draddodiadol yn nhafarn y Victoria Park, Treganna

Nadolig CMT

Seiniau swynol Nadolig – yn y Vic

Rydd falm i bandemig;

Hudol noson nodedig

Wrth grwydro bro dod i’r brig.

Colin Williams

Côr Meibion Taf yn cadw cwmni i Geraint Thomas

Cafwyd noson i’w chofio pan wahoddwyd Côr Meibion Taf i berfformio yn y Theatr Newydd yng Nghaerdydd fel rhan o bodlediad Geraint, The Geraint Thomas Cycling Club. Cynhaliwyd y podlediad byw nos Fawrth, 7 Tachwedd. Bu’r côr yn ymarfer yn galed at y noson ac fe wahoddwyd Geraint i fwrw ei linyn mesur dros y canu nos Sul 29 Hydref yn Nghlwb Rygbi Llandaf. Roedd y bois wrth eu bodd i gwrdd ag un o’n harwyr cyfoes a Geraint ei hun yn hapus i rannu llwyfan â ni!

Rhagor o luniau o’r noson yn y Theatr Newydd

Lleisiau ifanc yn ymuno â Chôr Meibion Taf

Fel y gwelwch chi, mae Steff, ein harweinydd, yn falch iawn i groesawu criw o fois sy’n iau nag e!

Croeso i’n cantorion newydd!

CMT yn Eisteddfod y Cymoedd Hydref 2023

Recordio ein hail CD

Mae’r CD yn cynnwys amrywiaeth o ganeuon sydd yn cynrychioli repertoire eang y côr: o Deryn y Bwn o’r Banna i Pan Fo’r Nos yn Hir, o Seren Nadolig i You’ll Never Walk Alone, ac o Myfanwy i An American Trilogy, heb anghofio perfformiad tair-ieithog o O Tannenbaum!

Côr Meibion Taf yn dathlu Gŵyl Ddewi yn Senedd Cymru

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen am gyfraniad CMT i’r Derbyniad Rhyngwladol hwn ar wefan Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi

Darllenwch am hanes y daith i Ynys Bute a Chaeredin

Chwefror 2023

‘The feedback from Friday night’s concert is totally overwhelming on the island … on leaving for the mainland yesterday it was all about Friday night at Mount Stuart!’ (Jim Bicker, Mount Stuart House)

‘Easily one of the best social events we have ever hosted at the clubhouse. You and all the members of the choir are an absolute credit to Wales and we would be honoured to host you again in two years’ time.’

(Bill McNie, Llywydd Clwb Rygbi Stewart’s Melville)

Adnabod ein haelodau

Dilynwch y ddolen hon er mwyn dod i adnabod rhai o aelodau’r côr yn well trwy gyfrwng cyfres o gwestiynau amrywiol.

Y diweddara i ymgymryd â’r her yw Eifion Thomas, aelod o adran y baritoniaid. Darllenwch ei hanes trwy ddilyn y ddolen hon.

Cymdeithas Golff CMT

Tlws Ieu Aman

Mae nifer o golffwyr brwd a thalentog yn aelodau o’r côr. Yn flynyddol bellach byddant yn ymgiprys am Dlws Ieu Aman (Ieuan Davies, un o is-lywyddion anrhydeddus y côr) a ddyfernir i olffiwr mwyaf cyson y tymor. Ar ffriddoedd a lawntiau cwrs golff Creigiau ar fore 30 Hydref y seliwyd tynged y tlws am 2023. Wele Huw Llywelyn Davies yn derbyn ei wobr gan ddeiliad cyntaf y tlws, Goronwy ‘Gogs’ Jones.

Rhai o uchafbwyntiau 2022

Côr Meibion Taf yng nghwmni Côr y Brythoniaid a Merched Plastaf

Dyma’r gyngerdd gynhaliwyd (o’r diwedd) ddwy flynedd a hanner wedi’r dyddiad gwreiddiol ym mis Mawrth 2020. Dilynwch y ddolen hon i weld rhagor o berfformiadau a lluniau o’r noson gofiadwy hon.

John Eifion, Côr Y Brythoniaid a Steffan Jones, Côr Meibion Taf

CMT yn denu sylw’r papurau bro

Y Dinesydd (Rhagfyr 2022)

Yr Wylan (Rhagfyr 2022)

Tafod Elái (Mawrth 2023)

Eisteddfod Ceredigion, Tregaron, Awst 2022

Geraint Thomas (G) yn dymuno’n dda i CMT!

Dim safle ar y podiwm ond y côr wedi elwa’n fawr ar y gwaith paratoi caled ac yn ymfalchïo yn ein perfformiadau hyderus ar lwyfan y Genedlaethol. Ymlaen i Lyn ac Eifionydd yn 2023!

Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Mehefin 2022

MAE CÔR MEIBION TAF YN UNIAETHU Â PHOBL WCRÁIN

‘GWYN EU BYD Y TANGNEFEDDWYR’

Y DARLUN