MAE CÔR MEIBION TAF YN AILDDECHRAU YMARFER:

NOS SUL, 19 MEDI AM 7:30yh YN EGLWYS ST JOHN’S, TREGANNA CAERDYDD

DEWCH Â’CH MYGYDAU OND NI FYDDWN YN EU GWISGO WRTH GANU.

BYDDWN YN CADW COFRESTR ER MWYN BODLONI GOFYNION COVID YR EGLWYS A’R CÔR.

LLwyddodd y côr i gynnal ymarferion wyneb yn wyneb yn ystod y misoedd diwethaf a dod yn drydydd yn yr Eisteddfod Amgen eleni. Rydym yn ddiolchgar iawn i swyddogion Clwb Rygbi Pentyrch am adael i ni ddefnyddio eu hadnoddau yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys eu ‘pergola’ newydd sbon.

Mae croeso i aelodau hen a newydd ymuno â ni yn ein hymarferion yn y dyfodol pan gawn gyfle i atgoffa’n hunain o’r hen ffefrynnau a chael blas ar ddarnau newydd. Y dasg gyntaf fydd paratoi ar gyfer priodas ein harweinydd, Seffan Jones, ddechrau Hydref.

Cysylltwch â Rhodri Jones 07770 559961 (Cadeirydd) neu Colin Williams 07768 900738 (Ysgrifennydd)

Y TANGNEFEDDWYR

80 mlynedd union ers i Abertawe ddioddef ymgyrch fomio’r Almaenwyr (19 – 21 Chwefror 1941), aeth Côr Meibion Taf ati i goffâu’r gyflafan drwy recordio fideo Y Tangnefeddwyr. Hwn yw’r pedwerydd tro i ni ddod at ein gilydd i recordio’n rhithiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Abertawe’n fflam

Atgofion Gloria, Penllergaer

Bom Tyr Mynydd

Y DARLUN

Adnabod ein haelodau

Er bod y côr wedi parhau i gyfarfod yn rhithiol dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r bois wedi gweld eisiau’r ymarferion wythnosol. Hwn yw’r cyfle i sgwrsio a chymdeithasu yn ogystal ag ymarfer y repertoire wrth gwrs. Fe benderfynon ni fynd ati felly i geisio dod i adnabod ein gilydd hyd yn oed yn well nag oedden ni eisoes a hynny trwy holi ac ateb cyfres o gwestiynau difyr ac ysgafn.

Rhodri Jones

Gary Samuel

Gethin Williams

Gareth Humphreys

Ade Jackson

Gwyn Roberts

Gareth Davies

Ed Williams

Byron Edwards

Edryd Lloyd