Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, 23 Mehefin 2022

Noson gofiadwy yn darparu adloniant i aelodau’r QAAHE (Quality Assurance Agency for Higher Education).

Gwesty Marriott, Caerdydd 11 Mawrth 2022

Noson hwyliog yng nghwesty Marriott yn diddanu rhai o gefnogwyr Ffrainc cyn y g锚m ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

Clwb Rygbi Pentyrch (eto!) 11 Chwefror 2022

Mae perthynas agos wedi datblygu rhwng y c么r a Chlwb Rygbi Pentyrch yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Hwn yw’n ‘hail gartref’ erbyn hyn ac roeddem wrth ein boddau i dderbyn gwahoddiad i ganu yno ar y nos Wener cyn g锚m yr Alban yn y 6 Gwlad. Mae aelodau Clwb Rygbi Ynys Bute wedi bod yn ymweld 芒 Phentyrch ar yr achlysur hwn yn ddiffael ers hanner canrif a chafwyd dathliad arbennig i nodi’r garreg filltir hon eleni. Tybed a w锚l Ynys Bute G么r Meibion Taf ryw ddydd?

Neuadd y Memo, Y Barri 4 Rhagfyr 2021

Buom yn canu yn nathliad 40fed penblwydd y Barry Beavers. Cymdeithas yw Barry Beavers sy鈥檔 dysgu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol i nofio. Mae tua 60 o aelodau yn cwrdd bob pnawn Sadwrn yng Nghanolfan Hamdden y Barri i ddysgu nofio dan ofal hyfforddwyr gwirfoddol ymroddgar. Y siaradwraig wadd ar y noson oedd Y Fonesig Tanni Grey.

Clwb Rygbi Pentyrch 27 Tachwedd 2021

Noddwyd y g锚m rhwng Pentyrch a Chlwb Rygbi Cymru Caerdydd gan y c么r i ddiolch i Glwb Rygbi Pentyrch am gael defnyddio鈥檜 hadeilad i ymarfer ym misoedd Hydref a Thachwedd. Fel arwydd o’n gwerthfawrogiad fe ganon ni i ddiddanu’r dorf hanner amser ac yn y clwb ar 么l y g锚m (yn ogystal 芒 rhannu bwffe bendigedig).

Lluniau IRFON BENNETT

Dydd Sadwrn 9 Hydref 2021

Ar ddechrau mis Hydref canodd y c么r ar achlysur hapus priodas ein harweinydd Steffan Jones ag Elin yng Nghapel Tonyfelin, Caerffili. Cymerodd Iwan Guy, ein his-arweinydd yr awenau. Roedd canu yn oriel y capel yn dipyn o her gan fod gofynion covid yn gofyn am ymbellhau cymdeithasol rhwng pob unigolyn, a nifer y bechgyn yn llai na鈥檙 arfer oherwydd hunan-ynysu. Ond fe lwyddon ni diolch i Iwan ac i Lowri Guy am ei chyfeilio diffael, fel arfer.

Llun IRFON BENNETT

Dydd G诺yl Dewi 2020

Braint fawr oedd cael perfformio ar lwyfan Lefel 3 Neuadd Dewi Sant yn ystod cyngerdd G诺yl Dewi Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Eisteddfod Caerdydd – Ionawr 2020

Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys: 29 Tachwedd 2019

Cyngerdd Acapela: 26 Medi 2019

Nos Iau, 26 Medi, cynhaliwyd cyngerdd yn Acapela gan G么r Meibion Taf er mwyn dathlu cychwyn Cwpan Rygbi鈥檙 Byd. Wedi i nifer fwynhau鈥檙 pizzas blasus cyn i鈥檙 cyngerdd ddechre cafwyd gwledd arall o ganu dan arweiniad Steffan Jones a鈥檙 cyfeilydd Lowri Guy. Ymhlith yr unawdau a ganwyd gan Steffan, yr arweinydd, oedd ei ddehongliad o 鈥楢r Lan y M么r 鈥 a greodd y fath argraff ar y gwrandawyr yn y Pantheon yn Rhufain ym mis Chwefror pan oedd Cymru yn chware Rygbi yn erbyn yr Eidal. Yn ogystal diddanwyd y gynulleidfa gan Catrin Herbert, y gantores a chyfansoddwraig o鈥檙 Creigiau. Gallwn ddisgwyl EP newydd ganddi cyn y Nadolig – felly dyna syniad am anrheg! Llywiwyd y noson yn ddeheuig yn 么l ei arfer gan Huw Llywelyn Davies.

Proms Cymru 2019: Pres, Lleisiau ac Organ

Dydd Mercher 24ain Gorffennaf 2019

Diolch o galon i Owain Arwel Hughes ac i Neuadd Dewi Sant am gael bod yn rhan o’r achlysur eleni

Cyngerdd Bethesda 30 Mawrth 2019

LLAIS OGWAN (rhifyn mis Ebrill papur bro ardal Bethesda)

Cyngerdd gyda Ch么r Meibion Taf. Ar Nos Sadwrn 30 Mawrth croesawodd y c么r aelodau C么r Meibion Taf i Fethesda i gynnal cyngerdd ar y cyd gyda ni yng Nghapel Jerusalem. Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i wrando ar y ddau g么r yn cyflwyno amrywiaeth o ddarnau hen a newydd. Roedd y cyngerdd wedi gwneud argraff arbennig ar rai a dwedodd Mrs Nia Jones o F么n ei bod wedi ei phlesio鈥檔 fawr gan leisiau鈥檙 ddau g么r. Meddai, 鈥 Fe f没m i鈥檔 canu fel unawdydd gwadd gyda Ch么r y Penrhyn rai blynyddoedd yn 么l bellach, ac ers hynny mae鈥檙 c么r wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran eu rhaglen a鈥檜 cyflwyno gwahanol a chyffrous.鈥 Ategwyd hynny gan Mr a Mrs Jones o Fethesda, 鈥 Dan ni鈥檔 dau yn gefnogwyr brwd o G么r y Penrhyn,鈥 meddent, 鈥渁 phan mae eu canu yn dwyn pleser i gynifer o bobl o bob oed maen nhw鈥檔 haeddu eu clodfori i鈥檙 uchelderau.鈥 Ychwanegodd Mr Jones, 鈥淒wi鈥檔 dilyn rygbi a chanu fel ei gilydd ac mae鈥檔 braf gweld mentrau lleol fel y clwb rygbi a鈥檙 c么r yn mwynhau cyfnod o lwyddiant fel hwn.鈥 Wrth s么n am ganu C么r Taf dwedodd amryw bod eu lleisiau melodaidd a鈥檜 canu sensitif yn wefreiddiol a hoffodd amryw鈥檙 darn lle鈥檙 oedd Steffan Jones, eu harweinydd talentog, yn cymryd rhan yr unawdydd yn arbennig o effeithiol. Dyma g么r sy鈥檔 cynnwys nifer o ffigurau amlwg o fyd y cyfryngau gan gynnwys Huw Llewelyn Davies a John Evans. Daeth C么r y Penrhyn i gyffyrddiad 芒 hwy gyntaf yn ystod g锚m rygbi ryngwladol yn erbyn Yr Alban yng Nghaerdydd. Hyderwn yn fawr y bydd y berthynas yn parhau.

Canu i aelodau Undeb Rygbi Cymru

Yr Hen Lyfrgell – 16eg Mawrth 2019

Y Pantheon, Rhufain

Dydd Gwener, Chwefror 8fed 2019

Roedd yn anrhydedd fawr i’r c么r gael perfformio yn y lle rhyfeddol hwn.

Cyngerdd ar gyfer Prostate Cymru, Penarth, Nadolig 2018