Dydd Gŵyl Dewi 2020

Braint fawr oedd cael perfformio ar lwyfan Lefel 3 Neuadd Dewi Sant yn ystod cyngerdd Gŵyl Ddewi Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Eisteddfod Caerdydd

Ionawr 2020

Castell Caerdydd – Adloniant Cinio Cynhadledd

Dydd Mawrth 3ydd Rhagfyr 2019

Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys

Dydd Gwener 29ain Tachwedd 2019

Cyngerdd Acapela 26ain Medi 2019

Nos Iau, 26 Medi, cynhaliwyd cyngerdd yn Acapela gan Gôr Meibion Taf er mwyn dathlu cychwyn Cwpan Rygbi’r Byd. Wedi i nifer fwynhau’r pizzas blasus cyn i’r cyngerdd ddechre cafwyd gwledd arall o ganu dan arweiniad Steffan Jones a’r cyfeilydd Lowri Guy. Ymhlith yr unawdau a ganwyd gan Steffan, yr arweinydd, oedd ei ddehongliad o ‘Ar Lan y Môr ‘ a greodd y fath argraff ar y gwrandawyr yn y Pantheon yn Rhufain ym mis Chwefror pan oedd Cymru yn chware Rygbi yn erbyn yr Eidal. Yn ogystal diddanwyd y gynulleidfa gan Catrin Herbert, y gantores a chyfansoddwraig o’r Creigiau. Gallwn ddisgwyl EP newydd ganddi cyn y Nadolig – felly dyna syniad am anrheg! Llywiwyd y noson yn ddeheuig yn ôl ei arfer gan Huw Llywelyn Davies.

Proms Cymru 2019: Pres, Lleisiau ac Organ

Dydd Mercher 24ain Gorffennaf 2019

Diolch enfawr i Owain Arwel Hughes ac i’r Neuadd Dewi Sant am gael bod yn rhan o’r achlysur eleni

Cyngerdd Bethesda 30ain Fawrth 2019

LLAIS OGWAN, rhifyn mis Ebrill papur bro ardal Bethesda

Cyngerdd gyda Chôr Meibion Taf. Ar Nos Sadwrn 30 Mawrth croesawodd y côr aelodau Côr Meibion Taf i Fethesda i gynnal cyngerdd ar y cyd gyda ni yng Nghapel Jerusalem. Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i wrando ar y ddau gôr yn cyflwyno amrywiaeth o ddarnau hen a newydd. Roedd y cyngerdd wedi gwneud argraff arbennig ar rai a dwedodd Mrs Nia Jones o Fôn ei bod wedi ei phlesio’n fawr gan leisiau’r ddau gôr. Meddai, “ Fe fûm i’n canu fel unawdydd gwadd gyda Chôr y Penrhyn rai blynyddoedd yn ôl bellach, ac ers hynny mae’r côr wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran eu rhaglen a’u cyflwyno gwahanol a chyffrous.” Ategwyd hynny gan Mr a Mrs Jones o Fethesda, “ Dan ni’n dau yn gefnogwyr brwd o Gôr y Penrhyn,” meddent, “a phan mae eu canu yn dwyn pleser i gynifer o bobl o bob oed maen nhw’n haeddu eu clodfori i’r uchelderau.” Ychwanegodd Mr Jones, “Dwi’n dilyn rygbi a chanu fel ei gilydd ac mae’n braf gweld mentrau lleol fel y clwb rygbi a’r côr yn mwynhau cyfnod o lwyddiant fel hwn.” Wrth sôn am ganu Côr Taf dwedodd amryw bod eu lleisiau melodaidd a’u canu sensitif yn wefreiddiol a hoffodd amryw’r darn lle’r oedd Steffan Jones, eu harweinydd talentog, yn cymryd rhan yr unawdydd yn arbennig o effeithiol. Dyma gôr sy’n cynnwys nifer o ffigurau amlwg o fyd y cyfryngau gan gynnwys Huw Llewelyn Davies a John Evans. Daeth Côr y Penrhyn i gyffyrddiad â hwy gyntaf yn ystod gêm rygbi ryngwladol yn erbyn Yr Alban yng Nghaerdydd. Hyderwn yn fawr y bydd y berthynas yn parhau.

Canu i Aelodau Undeb Rygbi Cymru

Yr Hen Lyfrgell – 16eg Mawrth 2019

Y Pantheon, Rhufain

Dydd Gwener, Chwefror 8fed 2019

Roedd yn anrhydedd enfawr i’r Côr gael perffermio yn y lle anhygoel yma.

Cyngerdd ar gyfer Prostate Cymru, Penarth, Nadolig 2018