Ffurfiwyd Côr Meibion Taf yn 2004 gan Rob Nicholls pan ddaeth tua ugain o ddynion ynghyd yng nghapel y Tabernacl yn yr Ais, Caerdydd, gyda’r bwriad o sefydlu Côr Meibion Cymraeg ei iaith yn y brif-ddinas. Ers hynny, mae’r côr wedi tyfu i gynnwys dros saith deg o aelodau, gyda nifer helaeth o’r criw cychwynol yn parhau o fewn y rhengoedd.

Maent wedi cipio’r wobr gyntaf dairgwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac wedi perfformio sawl gwaith ar radio a theledu yng Nghymru a thu hwnt. Ymddangosodd y côr ar y teledu yn Sbaen pan oedd ar daith yno yn 2011. Gelwir ar eu gwasanaeth yn aml i gynnal cyngherddau er budd elusennau amrywiol, ac maent wedi perfformio sawl gwaith yn Stadiwm y Mileniwm cyn gemau rygbi rhyngwladol. Mae’r Côr wedi ymddangos ar lwyfan Neuadd Frenhinol Albert fel rhan o gyngerdd Gŵyl Gorau Meibion Cymry Llundain.

Arweinydd – Steffan Jones

Ganwyd Steffan yng Nghaerdydd yn 1987. Roedd yn Sgolor Corawl yng Nghôr Capel Coleg Worcester, Prifysgol Rhydychen, cyn symud i Lundain i astudio’r llais yn y Coleg Cerdd Brenhinol. Fel unawdydd, mae wedi canu gydag Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru MAX, perfformio Requiem Fauré yn St Martin-in-the-Fields a Mass Bernstein yn Proms y BBC yn 2012. Yn 2011, enillodd yr Unawd dan 25 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac o ganlyniad fe gystadlodd yn Ysgoloriaeth Bryn Terfel ar S4C. Yn ystod 2014, teithiodd fel unawdydd i Ottawa, Canada, i wneud cyfres o berfformiadau gyda Chymdeithas Gymreig y ddinas. Yn ystod ei gyfnod yn Llundain, fe sefydlodd Aelwyd yr Urdd, gydag eraill. Ef oedd arweinydd cyntaf côr yr Aelwyd ac fe enillodd y côr merched yn Eisteddfod yr Urdd, Eryri 2012. Ers Tachwedd 2015, Steffan yw arweinydd Côr Meibion Taf. Hyd yma, mae wedi arwain y côr ar deithiau i Ddulyn a Rhufain, yn ogystal â chyngherddau niferus. Roedd Steffan hefyd yn gyfrifol am gyd-arwain Côrdydd yng Ngŵyl Gymreig Ontario yn 2016. Mae’n astudio gyda Gail Pearson ac yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2018 fe gyrhaeddodd y Rhuban Glas.

Cyfeilydd – Lowri Guy

Mae Lowri yn enedigol o Benrhyn-coch ger Aberystwyth. Derbyniodd radd BMus, dosbarth cyntaf ac MA, Anrhydedd mewn Cerddoriaeth o Goleg Prifysgol Cymru, Bangor, ac mae bellach yn bennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Garth Olwg, Pontypridd. Mae’n gyfeilydd adnabyddus, ac wedi bod yn gyfeilydd swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac ar gyfer Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel nifer o weithiau. Yn gyfeilydd i’r côr ers 2006, mae wrth ei bodd yng nghwmni’r dynion! Mae’r holl aelodau yn gwerthfawrogi dawn ac ymroddiad Lowri i’r Côr, ac yn hynod ffodus i gael cyfeilydd o’r safon uchaf. Mae Lowri yn briod â Tom ac mae ganddynt fab bychan Wil.

Adnabod ein haelodau

Er bod y côr wedi parhau i gyfarfod yn rhithiol yn ystod y cyfnod clo, roedd y bois yn gweld eisiau’r ymarferion wythnosol. Hwn yw’r cyfle i sgwrsio a chymdeithasu yn ogystal ag ymarfer y repertoire wrth gwrs. Fe benderfynon ni fynd ati felly i geisio dod i adnabod ein gilydd hyd yn oed yn well nag oedden ni eisoes a hynny trwy holi ac ateb cyfres o gwestiynau difyr ac ysgafn. Bydd pob aelod yn enwebu aelod arall yn ei dro. Rhodri Jones, ein parchus gadeirydd, sy’n dechrau’r gadwyn …

Rhodri Jones

Gary Sam

Gethin Williams

Gareth Humphreys

Adrian (Ade) Jackson

Gwyn Roberts

Gareth Davies

Ed Williams

Byron Edwards

Edryd Lloyd

Aled Rees

Gwyn Hughes-Jones

Richard Jones

John ‘Llanboidy’ Phillips

Goronwy ‘Gogs’ Jones