Edryd Lloyd – Baswr
 1. Rho grynodeb i ni o dy gefndir. Beth ddaeth â ti i’r ardal hon (dalgylch CMT)?

Ces fy ngeni a fy magu ym mhentre gwledig Beulah, De Ceredigion lle ar y pryd roedd pawb yn siarad Cymraeg. Ar ôl gadael Ysgol Ramadeg Aberteifi a graddio mewn peirianneg yng Nghaerdydd ymunais â B.P. Chemicals/I.C.I yn Sili ger y Barri gan ymddeol fel Prif Beiriannydd yn 2002.

 1. Beth yw dy atgof cynharaf? 

Profociais geiliog ac ymosododd arna i gan lanio ar fy ysgwydde a phigo fy mhen. Brawychus!

 1. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Cystadleuol. Trefnus. Teg

 1. Beth yw dy hoff le di yng Nghymru / yn y byd?

Cwrs a Chlwb Golff Aberteifi.

Yn y byd? Yng nghanol yr Alpau yn y Tyrol, Awstria, gaeaf neu haf.

 1. Oes gennyt ti unrhyw arferion drwg?

Gadael dysgu geiriau i`r funud ddiwethaf.

 1. Beth sydd wir yn dân ar dy groen di?

Pobl sy`n rhugl yn y Gymraeg ac yn dewis siarad Saesneg â`i gilydd ac â`u plant.

 1. Beth am rannu rhywbeth gyda ni nad oes llawer o bobl yn ei wybod?

Cael y fraint o chwarae fel cefnwr tu ôl i`r haneri gore fu erioed, sef Syr Gareth Edwards a Barry John (i Glwb yr Athletic Caerdydd yn erbyn Castell Nedd).

 1. Pwy yw’r person mwyaf nodedig gwrddest ti erioed?

Kiri Te Kanawa [fel Byron] ond fe ges i gwtsh a chusan ganddi! Hyn ar ôl iddi berfformio mewn cyngerdd gyda Chantorion Ardwyn.

 1. Beth fyddai dy bryd o fwyd delfrydol? Gyda phwy byddet ti’n hoffi rhannu’r pryd hwn?

Plataid o fwyd môr  amrywiol gyda gwin gwyn sych ar ddiwrnod braf ym Mhortiwgal yng nghwmni`r teulu a ffrindie.

 1. Pan nad wyt ti’n dysgu repertoire CMT sut wyt ti’n mwynhau treulio dy amser hamdden?

Chwarae golff, potsian yn y sied/beudy/storws.

 1. 11.Yn ystod y cyfnod clo pa raglenni teledu wyt ti wedi mwynhau eu gwylio

Dragon`s Den, Cynefin, Great Continental Railway Journeys gyda Michael Portillo.

 1. Beth yw dy hoff lyfr? Pwy yw dy hoff awdur?

Dim un yn arbennig – newydd orffen ac wedi mwynhau “A Thousand Splendid Suns” gan Khaled Hosseini.

 1. Pa un darn o gerddoriaeth byddet ti’n ei ddewis i wrando arno ar ynys bellennig?

Steffan Jones a Llinos Haf yn canu Benedictus. (Fe ganodd y ddau yng nghyngerdd CMT ym Mhenarth i godi araian ar gyfer cancr y prostad ym mis Rhagfyr 2018.)

 1. Pan fydd y cyfnod clo drosodd beth wyt ti’n edrych ymlaen at ei wneud fwyaf?

Cael rhyddid i fynd  a dod heb orfod cynllunio.

 1. Pwy wyt ti’n enwebu i gwblhau’r holiadur hwn nesa?

Aled Rees [T 2]]