1. Rho grynodeb i ni o dy gefndir. Beth ddaeth â ti i’r ardal hon (dalgylch CMT)?

Fe’m ganwyd a/m magwyd yng Nghaernarfon. Ond rwy’n dipyn o fwngrel, Mam o Lanelli a Dad o Bwllheli. Ces fy addysg yn ysgol gynradd y bechgyn ac Ysgol Ramadeg Syr Huw Owen, Caernarfon . Ar ôl gadael yr ysgol gweithiais am 5 mlynedd efo Banc y Midland ym Mangor, Nefyn a Threffynnon cyn newid cyfeiriad a dod i Gaerdydd i goleg Cyncoed I hyfforddi’n athro. Bues ym myd addysg am amser hyd nes gorffen fy ngyrfa yn gweithio yn Sain Ffagan fel gofalwr / arolygwr.

2. Beth yw dy atgof cynharaf?

Roedd fy nhad yn aelod o griw diwylliedig iawn ac un o’r atgofion cynhara sy gen I oedd bod yng nghwmni Cynan yn ein bwthyn yng Nghwm Pennant pan oeddwn tua 6 oed.

3. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Cymdeithasol. Cerddorol? Diog!

4. Beth yw dy hoff le di yng Nghymru / yn y byd?

Cei Caernarfon a Chwm Pennant. Ynysoedd y Galapagos

5. Oes gennyt ti unrhyw arferion drwg?

Ysmygu

6. Beth sydd wir yn dân ar dy groen di?

Boris

7. Beth am rannu rhywbeth gyda ni nad oes llawer o bobl yn ei wybod?

Fy nhad oedd y cyfieithydd swyddogol yn achos Saunders, Lewis Valentine a DJ yn yr Old Bailey yn Llundain.

8. Pwy yw’r person mwyaf nodedig gwrddest ti erioed?

Pan yn 10 oed ac yn y Wolf Cubs fe gwrddais â Lord Rowallan (y Chief Scout) yng nghastell Caernarfon.

9. Beth fyddai dy bryd o fwyd delfrydol?

Stecen a sglodion neu cyri weddol boeth.

10. Pan nad wyt ti’n dysgu repertoire CMT sut wyt ti’n mwynhau treulio dy amser hamdden?

Dwi’n treulio llawer o amser ar y cwrs golf ond hefyd yn gweithio sawl diwrnod yn Sain Ffagan o hyd ac yn dal i fwynhau yn fawr.

11. Pa raglenni teledu wyt ti wedi mwynhau eu gwylio?

Dwi’n hollol boring – gwylio hen raglenni chwaraeon o bob math.

12. Beth yw dy hoff lyfr? Pwy yw dy hoff awdur?

Wythnos yng Nghymru Fydd gan Islwyn Ffowc Elis

13. Pa un darn o gerddoriaeth byddet ti’n ei ddewis i wrando arno ar ynys bellennig?

Cerddorieth y Dwr gan Handel

14. Nawr bod bywyd yn dychwelyd i ryw fath o drefn beth wyt ti’n edrych ymlaen at ei wneud fwyaf?

Cymdeithasu gyda’r côr, mynd i dafarn am beint a falle cael gwyliau dramor

15. Pwy wyt ti’n enwebu i gwblhau’r holiadur hwn nesa?

Irfon Bennett.