1. Rho grynodeb i ni o dy gefndir. Beth ddaeth â ti i’r ardal hon (dalgylch CMT)?

Ces fy ngeni yn y Rhondda a’m magu yn y Rhondda Fach gan fynychu Ysgol Gymraeg, Pontygwaith ac Ysgol Gyfun Rhydfelen. Wedyn es i ffwrdd i’r coleg yn Aberystwyth cyn dychwelyd i ddysgu Ffiseg yn Rhydfelen. Priodais gyda Rhiannon a daethom i fyw ym Mhentre’r Eglwys ac rydym yma o hyd!

 1. Beth yw dy atgof cynharaf?

Dyddiau cynnar ysgol gynradd yn 3 oed yn gorfod adrodd Gweddi’r Arglwydd o flaen y dosbarth yn fy nhro a chysgu yn y prynhawn mewn stordy dywyll ar hen welyau cynfas dan flancedi gwlan pigog. 

 1. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Hapus. Cymhedrol. Teyrngar.

 1. Beth yw dy hoff le di yng Nghymru / yn y byd?

Tŷ Ddewi.

Yn y byd? Llynnoedd Gogledd yr Eidal

 1. Oes gennyt ti unrhyw arferion drwg?

Gohirio tasgau (gan gynnwys dysgu geiriau!)

 1. Beth sydd wir yn dân ar dy groen di?

Pobl sy’n brolio eu bod yn wael ym mathemateg!!!

 1. Beth am rannu rhywbeth gyda ni nad oes llawer o bobl yn ei wybod?

Roedd fy mamgu, Olwen yn gyfeilyddes i Gôr Meibion Pendyrus. Roedd Dad yn cofio Mansel Thomas yn dod i’r tŷ i weithio ar drefniannau. Ni etifeddais eu dawn – saith mlynedd o wersi, dim un tystysgrif! (gweler ateb 5)

 1. Pwy yw’r person mwyaf nodedig gwrddest ti erioed?

Islwyn Ffowc Elis (Gweler ateb 12)

 1. Beth fyddai dy bryd o fwyd delfrydol? Gyda phwy byddet ti’n hoffi rhannu’r pryd hwn?

Pysgod ffres a sglodion gyda’r hwyr mewn pentref ar lan môr gyda’m teulu.

 1. Pan nad wyt ti’n dysgu repertoire CMT sut wyt ti’n mwynhau treulio dy amser hamdden?

Garddio yn yr ardd a’r rhandir.

 1. Yn ystod y cyfnod clo pa raglenni teledu wyt ti wedi mwynhau eu gwylio?

Marcella. The Crown. Call my Agent.

 1. Beth yw dy hoff lyfr? Pwy yw dy hoff awdur?

Cysgod y Cryman. Ar fy ngwyliau rwy’n hoff o ddarllen Thrillers (John Grisham, Ruth Rendell …) wrth ymyl y pwll nofio.

 1. Pa un darn o gerddoriaeth byddet ti’n ei ddewis i wrando arno ar ynys bellennig?

Baker Street, Gerry Rafferty

 1. Pan fydd y cyfnod clo drosodd beth wyt ti’n edrych ymlaen at ei wneud fwyaf?

Cael teulu agos ac estynedig ynghyd. Ymweld â gwyliau RHS, Y Gelli, Eisteddfod.

 1. Pwy wyt ti’n enwebu i gwblhau’r holiadur hwn nesa?

Ade (Tenor 1)